Psychologenpraktijk

De Adelaar

 

Psychologenpraktijk De Adelaar
A.M. de Jonglaan 38
3221 VC Hellevoetsluis
0181- 32 99 72 0181- 32 99 72

Algemene Betalingsvoorwaarden

Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de client.

Artikel 2
No show: afspraken moeten minimaal 24 uur voor het tijdstip van behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak wordt EUR 50 in rekening gebracht. Deze factuur dient u zelf te betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

Artikel 3
De door de behandelaar aan de client gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de client binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4
Indien de client het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de client een laatste gelegenheid om de factuur zonder verhoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 5
Voldoet de client na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 6
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de client. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van EUR 25.

Artikel 7
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de client aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met:
Psychologenpraktijk De Adelaar:
0181 - 32 99 72

Pas nadat de laatste boom is omgehakt, de laatste rivier is vergiftigd, de laatste vis is gevangen, zul je er achter komen dat je geld niet kunt eten.

Creole (Indianenstam)

Algemene Betalingsvoorwaarden Psychologenpraktijk De Adelaar

 

 
Menu