Psychologenpraktijk

De Adelaar

 

Psychologenpraktijk De Adelaar
A.M. de Jonglaan 38
3221 VC Hellevoetsluis
0181- 32 99 72 0181- 32 99 72

Tarieven en Vergoedingen

De vergoeding van een groot aantal behandelingen in de geneeskundige GGZ is ondergebracht in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Psychotherapie wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Hiervoor heeft u wel een verwijsbrief nodig van uw huisarts. Houdt u daarbij rekening met uw wettelijk verplicht eigen risico.

Per 1 januari 2022 wordt gewerkt met een nieuw bekostigingssysteem, het zorgprestatiemodel (ZPM). Het ZPM vervangt daarmee het oude bekostigingssysteem (DBC). Een belangrijk voordeel van het ZPM is dat het transparanter is dan de DBC. U heeft daardoor meer inzicht in welke prestaties uw behandelaar heeft geleverd en wat de kosten daar van zijn. U kunt dit direct zien op de factuur en hoeft daarvoor niet meer te wachten tot het traject is afgelopen zoals voorheen bij de DBC het geval was. Ook krijgt u bij het ZPM de rekening vaker (maandelijks) en niet meer na afloop van het traject. Nieuw is dat het ZPM werkt met een zorgvraagtypering. Uw behandelaar vult een vragenlijst (HONOS+) in over de hoeveelheid, aard en ernst van uw klachten en problemen. Op basis van de antwoorden op deze vragenlijst wordt door uw behandelaar bepaald welke zorgvraagtypering het beste bij uw klachten en problemen past. Tijdens de behandeling vinden er tussentijdse evaluaties plaats en vult uw behandelaar de HONOS+ opnieuw in om te bepalen of de behandeling moet worden bijgesteld of eventueel beƫindigd kan worden. Dit gebeurt altijd in samenspraak met u. Hier kunt u meer informatie vinden over het zorgprestatiemodel.

De duur van een consult bepaalt het tarief. Een consult duurt standaard 45 tot 50 minuten. Soms kan het voorkomen dat het consult iets uitloopt of iets eerder klaar is. De voor u gereserveerde tijd wordt in rekening gebracht. Dit betekent dat er 45 minuten in rekening wordt gebracht, ook als het consult iets uitloopt, iets korter duurt of als u iets verlaat bent of eerder weg moet door omstandigheden. Wanneer de afwijking meer dan 15 minuten is, dan zal dit worden aangepast op de declaratie: ofwel naar boven (meer tijd declareren dan de oorspronkelijk geplande tijd) ofwel naar beneden (minder tijd declareren dan de oorspronkelijk geplande tijd).

U dient er rekening mee te houden dat niet alleen consulten (Face-to-Face contacten) in rekening worden gebracht, maar ook telefonische contacten (Ear-to-Ear) en e-mailcontacten (Bit-to-Bit) in rekening kunnen worden gebracht. Dit is wettelijk zo bepaald.

Het kan zijn dat uw behandelaar het voor uw behandeling belangrijk vindt om te overleggen met een externe collega. De kosten hiervan kunnen worden gedeclareerd als intercollegiaal overleg.

Psychologenpraktijk De Adelaar heeft voor 2024 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten behalve met Caresq. Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee Psychologenpraktijk De Adelaar geen contract heeft, dan krijgt u uw behandeling nog steeds vergoed, maar kan de hoogte van de vergoeding lager uitvallen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw polis en of uw behandelaar wel of geen contract heeft met de zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding die u krijgt op basis van uw polis dient u zelf na te gaan bij uw zorgverzekeraar.

Indien Psychologenpraktijk De Adelaar een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar dan zal de declaratie rechtstreeks worden ingediend bij uw zorgverzekeraar door Psychologenpraktijk De Adelaar. Als u uw eigen risico nog niet (helemaal) heeft opgebruikt krijgt u hiervoor een rekening van uw zorgverzekeraar.

Indien Psychologenpraktijk De Adelaar geen contract heeft met uw zorgverzekeraar dan krijgt u de factuur toegestuurd, die u zelf volledig dient te voldoen aan Psychologenpraktijk De Adelaar binnen de gestelde betalingstermijn. Deze factuur kunt u zelf indienen bij uw zorgverzekeraar voor (gedeeltelijke) vergoeding. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het type polis dat u heeft. Indien u een naturapolis heeft, kan er sprake zijn van een lagere vergoeding dan bij een restitutiepolis. U dient zelf bij uw zorgverzekeraar na te gaan welke vergoedingsmogelijkheden op uw situatie van toepassing zijn en wat de hoogte is van de vergoeding. Psychologenpraktijk De Adelaar hanteert een betalingstermijn van twee weken. U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het volledig (100%) betalen van de factuur aan Psychologenpraktijk De Adelaar binnen de gestelde betalingstermijn. Als u uw eigen risico nog niet (helemaal) heeft opgebruikt, krijgt u hiervoor een rekening van uw zorgverzekeraar.

Belangrijk
Sommige zorgverzekeraars werken met zogenaamde budgetten waardoor er voor de praktijk een budgetplafond geldt. Indien het door de zorgverzekeraar vastgestelde budgetplafond is bereikt, kunt u voor dat kalenderjaar helaas niet meer terecht bij Psychologenpraktijk De Adelaar.

Verzekerde zorg
Psychotherapie is niet kosteloos. Hoewel psychotherapie wordt vergoed, dient u rekening te houden met uw wettelijk verplicht eigen risico. Vergoeding van het behandeltraject is afhankelijk of er sprake is van een stoornis, de manier waarop u verzekerd bent (naturapolis of restitutiepolis) en of uw behandelaar een contract heeft met uw zorgverzekeraar.

Wanneer uw behandelaar een contract heeft met uw zorgverzekeraar dan wordt er rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Als uw behandelaar geen contract heeft met uw zorgverzekeraar dan ontvangt u een factuur van uw behandelaar die u zelf volledig dient te voldoen binnen de gestelde betalingstermijn . U kunt de factuur vervolgens indienen voor een (gedeeltelijke) vergoeding bij uw zorgverzekeraar. De vergoedingsmogelijkheden hangen af van het type polis dat u heeft: naturapolis of restitutiepolis. U dient zelf na te gaan bij uw zorgverzekeraar wat de vergoedingsmogelijkheden zijn voor uw situatie. Wanneer u de factuur zelf dient te betalen, dan gelden de Algemene Betalingsvoorwaarden van Psychologenpraktijk De Adelaar. U kunt deze ook opvragen bij Psychologenpraktijk De Adelaar.

Niet verzekerde zorg
Niet alle GGZ-behandelingen worden vergoed, bijvoorbeeld identiteitsproblemen, werk- en relatieproblemen en aanpassingsstoornis. Behandelingen die niet onder verzekerde zorg vallen, worden als niet-basispakketzorg (voorheen overig zorgproduct (OZP)) bij u in rekening gebracht. Het tarief voor niet-basispakketzorg bedraagt EUR 124,16 geldt voor een behandelsessie met een aaneengesloten tijdspanne. Daarbij wordt uitgegaan van een duur van 60 minuten per consult, exclusief indirecte tijd. Duurt de aaneengesloten sessie langer dan 60 minuten dan mag de behandelaar het maximumtarief van EUR 124,16 niet overschrijden.

De behandelaar dient vooraf heldere afspraken met u te maken over de duur per consult, over de hoeveelheid directe en indirecte tijd en over het aantal consulten. U moet deze factuur immers zelf betalen en krijgt deze achteraf niet vergoed (bron: LVVP ). Er bestaat geen niet-basispakketzorg voor groepen of partnerrelatietherapie. Dus als er twee of meer mensen op gesprek komen, dan mag de behandelaar per persoon een niet-basispakketzorg in rekening brengen. Voor 2024 geldt een niet-basispakketzorg-tarief van EUR 124,16. Psychologenpraktijk De Adelaar hanteert als tarief het voor dat jaar geldende niet-basispakketzorg-tarief.

Psychologenpraktijk De Adelaar hanteert voor zelfbetalers, voor clienten van zorgverzekeraars waar voor dat jaar geen contract mee is en voor een niet-basispakketzorg hetzelfde tarief. Dit tarief komt overeen met het tarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor dat jaar is vastgesteld.

Annulering
Afspraken kunnen worden afgezegd of gewijzigd, mits dit minimaal 24 uur van tevoren gebeurt. Voor afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd, wordt EUR 50,- in rekening gebracht. Deze factuur dient u zelf te betalen en wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Meer informatie hierover is te lezen in de Algemene Betalingsvoorwaarden .

Terug naar boven

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met:
Psychologenpraktijk De Adelaar:
0181 - 32 99 72

Pas nadat de laatste boom is omgehakt, de laatste rivier is vergiftigd, de laatste vis is gevangen, zul je er achter komen dat je geld niet kunt eten.

Creole (Indianenstam)

Vergoedingen Psychologenpraktijk De Adelaar

 

 
Menu